Nordnet Blogin vastuunrajoitus

Kaikkien Nordnet Blogin (”Blogi”) vierailijoiden ja kirjoittajien on huomioitava seuraava:

Käyttäjät Suomen ulkopuolella

Blogissa esitettävää aineistoa ei kohdisteta henkilöille tai yhteisöille, joiden kotipaikka on USA:ssa, Kanadassa, Japanissa tai Australiassa taikka muussa sellaisessa maassa, jossa aineiston julkaiseminen tai saatavilla pito on kokonaan tai osin kiellettyä tai muutoin rajoitettua.

Vastuunrajoitus

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kunkin kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä. Tämä pätee myös silloin, kun kirjoittajana on Nordnetin työntekijä. Näin ollen kirjoittajat vastaavat kaikilta osin aineiston sisällöstä sekä sen lain- ja säännöstenmukaisuudesta. Nordnet ei miltään osin vastaa Blogin sisällöstä oli kirjoittajana sitten Nordnetin työntekijä, sopimuskumppani tai vierailija, joka kommentoi kirjoittajien Blogiin lisäämää sisältöä.

Blogissa voi olla linkkejä kirjoittajien tai kolmansien tahojen ylläpitämille verkkosivuille, joiden sisältö on täysin Nordnetin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Nordnet ei vastaa näiden linkkien tai ulkopuolisten verkkosivujen sisällöstä tai toiminnallisuuksista.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita sijoituspalvelulaissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Blogissa mahdollisesti esiintyvät arvopaperimakkinalain tarkoittamat sijoitussuositukset tai sijoitusanalyysit eivät ole Nordnetin laatimia.

Kaikenlainen Blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset Blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Nordnet ei miltään osin vastaa Blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Nordnet ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka Blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti Blogin sisällön johdosta.

Riskit

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan Blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että Blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kunkin kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kyseisen kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. On myös mahdollista, että liikkeeseenlaskija on vaikuttanut kirjoitusten sisältöön. Lisäksi on olemassa riski siitä, että aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Valvonta

Nordnetillä on oikeus, ja tietyin osin myös velvollisuus, valvoa Blogia ja poistaa aineistoa Blogista sekä harkintansa mukaan keskeyttää Blogin käyttö tai muutoin rajoittaa sitä. Käyttäjän tulee kuitenkin tiedostaa, että Nordnet ei tarkasta aineistoa etukäteen ennen sen julkaisemista. Näin ollen Nordnet ei vastaa Blogin sisällöstä.